☰ Menu
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

 

 

Statut

 

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

Tekst jednolity Statutu Spółki działającej pod firmą:

,,Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

stan prawny na dzień 26 lipca 2017 r.

 

 

 

Rozdział I. Firma i siedziba Spółki.

 

Art.1.

 

Spółka występować będzie pod firmą: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna. Spółka może także używać nazwy skróconej firmy KARR SA.

 

Art.2.

 

Siedzibą Spółki jest Koszalin.

 

Art.3.

 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

Art.4.

 

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, tworzyć spółki
i przystępować do innych spółek oraz podmiotów, a także uczestniczyć w wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych oraz przedsięwzięciach o innym charakterze.

 

Art.5.

 

Założycielami Spółki są:

 

Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Koszalińskiego, Gmina Miasto Koszalin.

 

Rozdział II. Cel i przedmiot przedsiębiorstwa.

 

Art.6.

 

Podstawowym celem Spółki jest inicjowanie, wspieranie oraz promowanie zrównoważonego rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług, podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społecznym, zorientowanych na rozwój gospodarczy oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu.

 

W szczególności celem Spółki jest podejmowanie działalności w zakresie:

a)      Prowadzenia działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym
i doradczym–mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie zrównoważonego rozwoju regionu, w szczególności w zakresie wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska;

b)      Udostępniania przedsiębiorcom wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz Informacji dotyczących unijnych programów pomocowych oraz warunków i zasad funkcjonowania· rynków finansowych i kapitałowych;

 

c)      Ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych;

d)      Pomocy w poszukiwaniu partnerów gospodarczych dla przedsiębiorców, w szczególności poprzez wspomaganie inwestorów krajowych· i zagranicznych, udostępnianie informacji
z dostępnych baz danych, organizację i udział w targach, misjach gospodarczych, wystawach
i konferencjach;

 

e)      Wspierania transformacji regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, wzmacniania potencjału badawczo-rozwojowego oraz wdrażania i wykorzystywania nowoczesnych technologii;

 

f)       Udziału w przedsięwzięciach mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych
w społeczeństwie i promocję kreatywności oraz innowacyjności;

 

g)      Inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i społecznych na rzecz tworzenia nowych miejsc procy, promowania samozatrudnienia i redukcji bezrobocia;

 

h)      Promocji i wspierania udziału przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorców pozarządowych,  a także organów administracji publicznej w programach Unii Europejskiej oraz innych programach międzynarodowych poprzez tworzenie partnerstw, świadczenie usług doradczych i eksperckich oraz pomoc w uzyskiwaniu środków z tych programów;

 

i)        Realizowania zadań o charakterze publicznym zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w szczególności poprzez udział w przedsięwzięciach mających na celu  wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich.

 

j)        Organizowania i udzielania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i kapitałowo-finansowego oraz przedsięwzięć i programów restrukturyzacyjnych, regionalnych i lokalnych programów rozwojowych oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury wspierającej gospodarkę regionu, a także tworzeniem klastrów, Inkubatorów technologicznych i parków przemysłowych;

 

k)      Promocji zrównoważonej turystyki i wsparcie rozwoju sektora turystycznego w regionie;

 

l)        Wykonywania działalności służącej ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, oraz propagowaniu działań proekologicznych, w tym także uczestnictwa w realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska;

 

m)   Wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji inwestycji związanych z ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną powietrza, ochroną powierzchni ziemi, ochroną przyrody, monitoringiem środowiska, nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, jak również wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań związanych z wprowadzeniem nowych technologii przyjaznych środowisku.

 

n)     Wspierania istniejących i nowoutworzonych podmiotów ekonomii społecznej  w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

o)     Pomocy w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.

 

p)     Wspierania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Art.7.

 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

 

1.      58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

2.      62.01.Z Działalność związana z oprogramowania

 

3.      62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

i komputerowych;

 

4.      63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

i podobna działalność;

 

5.      63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

 

6.      64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów;

 

7.      64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,    z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 

8.      66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 

9.      68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

 

10.  68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 

11.  68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

 

12.  69.20.Z  Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;

 

13.  70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania,

 

14.  73.1  Reklama;

 

15.  73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej;

 

16.  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

17.  77.33.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając               komputery;

 

18.  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr             materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

19.  82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów;

 

20.  82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

 

21.  84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;

 

22.  85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 

23.  94.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

 

24.  94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych,

 

25.  79.11.A Działalność agentów turystycznych,

 

26.  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 

27.  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego  zakwaterowania,

 

28.  93.29.Z Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 

29. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 

30.  52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

 

31.  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

 

32.  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

 

33.  35.11.Z Wytwarzanie energii energetycznej.

 

34.  35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej.

 

35.  35.14.Z Handel energią elektryczną.

 

36.  42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i     wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

37.  43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 

38.  43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych.

 

39.  46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.

 

40.  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

 

41.  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

 

 

Rozdział 3. Kapitał akcyjny.

 

Art.8.

 

Kapitał akcyjny Spółki wynosi nie mniej niż 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony, sześćset  trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) i nie więcej niż 4.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony, siedemset tysięcy złotych, 00/100) i dzieli się na akcje serii:

 

 

1.      A obejmującą 200 (dwieście) akcji, oznaczonych numerami od 001 do 200, wydanych  w zamian za wkład pieniężny,

 

2.      A1 obejmującą 745 (siedemset czterdzieści pięć) akcji, oznaczonych numerami od 001 do  745, wydanych w zamian za wkład niepieniężny,

 

3.      B obejmującą 125 (sto dwadzieścia pięć akcji) oznaczonych numerami od 001 do 125, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

 

4.      C obejmującą 100 (sto) akcji oznaczonych numerami od 001 do 100, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

 

5.      D obejmującą 50 (pięćdziesiąt) akcji oznaczonych numerami od 01 do 50, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

 

6.      E obejmującą 10 (dziesięć) akcji oznaczonych numerami od 01 do 10, wydanych w zamian za wkład pieniężny.

 

7.      F obejmującą nie więcej niż 1400 (słownie: tysiąc czterysta) akcji, oznaczonych numerami od 0001 do 1400, wydanych w zamian za wkład pieniężny.

 

8.      G obejmującą nie więcej niż 70 (słownie: siedemdziesiąt) akcji,

oznaczonych numerami od 01 do 70, wydanych w zamian za wkład pieniężny.

 

9.         H obejmującą nie więcej niż 1500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji, oznaczonych numerami od 0001 do 1500, wydanych w zamian za wkład pieniężny.

 

 

10.      Akcje serii A, A1, B, C, D, E, F, G i H są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

 

Art. 9.

 

Kapitał akcyjny Spółki może zostać pokryty albo wkładami pieniężnymi, albo wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.

W przypadku pokrycia akcji wpłatami pieniężnymi, przed rejestracją Spółki wymagana  jest wpłata co najmniej 1 wartości nominalnej akcji.

Wpłata pozostałej części wartości nominalnej akcji dokonana zostanie przez  Akcjonariuszy
w terminie 5 miesięcy od zarejestrowania Spółki.

 

Art.10.

 

Akcje Spółki są akcjami imiennymi.

Akcje objęte przez założycieli są akcjami zwykłymi, imiennymi.

 

 

Art.11.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji.

W przypadku upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji, Zarząd jest zobowiązany do zasięgnięcia w tej sprawie opinii Rady Nadzorczej.

 

 

 

Art.12.

 

Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie z zysku. Umorzenie może nastąpić z zysku skumulowanego na funduszu celowym lub z zysku bieżącego. Umorzenie nastąpi na wniosek Akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, określającej źródło finansowania spłaty.

W przypadku umorzenia akcji przyjmuje się ich cenę według wartości bilansowej netto.

 

 

Art.13.

 

Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej na piśmie w ciągu  14 dni od daty otrzymania oferty.

W razie odmowy zezwolenia Rada Nadzorcza w terminie 40 dni obowiązana jest wskazać nabywcę, który zapłaci po cenie obliczonej według ostatniego bilansu Spółki. W razie  sporu co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia biegłego rewidenta badającego ten bilans.

Akcjonariusze Spółki zastrzegają sobie prawo pierwokupu akcji.

 

 

Rozdział 4. Władze Spółki.

 

Art. 14.

 

Władze Spółki stanowią:

 

1. Walne Zgromadzenie,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

 

 

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Art.15.

 

 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
 2. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, listem poleconym.
 4. Uchwały mogą być powzięte mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Akcjonariuszy reprezentującej co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, bezwzględną większością głosów oddanych za i przy obecności połowy kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.

 

 

Art.16.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 

1) wytyczanie kierunków działania Spółki i zatwierdzanie programów jej działalności                 oraz rocznych planów działania,

2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

 

3)    rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkód powstałych przy zawiązaniu Spółki, sprawowania zarządu lub nadzoru,

 

4)   określenie sposobu przeznaczenia zysku oraz sposobu pokrycia straty,

 

5) wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy uprawnienie        powołania i odwoływania nie przysługuje Akcjonariuszom oraz ustalania                   wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady,

 

6)   podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego i oraz dodatkowej emisji akcji,

 

7)   umorzenia akcji i warunków umarzania,

 

8)   zasad tworzenia i gospodarowania funduszami,

 

9) zmiany przedmiotu działalności i Statutu Spółki oraz połączenia z inną spółką,             przekształceniu lub rozwiązaniu,

 

10)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki,

 

11)  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

 

12)  określenie wynagrodzenia członków Zarządu,

 

13)  zatwierdzania regulaminów działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

 

B. Rada Nadzorcza.

 

Art.17.

 

 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na okres 3 lat.
 2. Sposób powoływania Rady Nadzorczej jest następujący:

a)   o liczbie członków Rady Nadzorczej postanawia uchwałą Walne Zgromadzenie,

 

b) Akcjonariuszom, założycielom Spółki przysługuje prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej,

 

c) Akcjonariuszowi, który posiada ponad 50 % akcji przysługuje prawo powoływania
i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,

 

d)  pozostałych członków Rany Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

 

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona:

    - Przewodniczącego,

    - Zastępcę Przewodniczącego,

    - Sekretarza.

 

Art.18.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych. Do zadań Rady Nadzorczej należy ponadto:

 

1)      zatwierdzania rocznego planu finansowego,

 

2)      wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz na udział  w innych spółkach, wspólnych przedsiębiorstwach i innych powiązaniach gospodarczych, a także zbycie posiadanych w nich udziałów oraz dokonywanie zmian w ich umowach lub statutach,

 

3)      wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,

 

4)      wykonywanie wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu,

 

5)      zatwierdzanie decyzji i uchwał Zarządu obejmujących wszelkie operacje finansowe o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego,

 

6)      zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

 

7)      wybór rewidenta do sprawdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

 

8)      opiniowanie wniosków i wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,

 

9)      powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.

 

 

Art.19.

 

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego przynajmniej raz w kwartale.  Do podjęcia ważnych uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzanego przez  Walne Zgromadzenie.
 3. Radę Nadzorczą reprezentuje we wszystkich sprawach Przewodniczący, który podpisuje w jej imieniu wszelkie dokumenty kierowane do Walnego Zgromadzenia, Zarządu, członków Zarządu w sprawach indywidualnych oraz do organów zewnętrznych.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, a także przysługuje im zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej, zastępuje go Zastępca Przewodniczącego bądź osoba wybrana na posiedzeniu, spośród członków Rady Nadzorczej. Osobom zastępującym Przewodniczącego przysługują uprawnienia wymienione w ust. 3.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie, nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Podjęcie uchwal w trybie określonym w pkt. 6 i 7 jest dopuszczalne jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy kodeksu spółek handlowych.

 

 

C. Zarząd.

 

Art. 20.

 

Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Członków Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza na okres 3 lat

 

Art. 21.

 

Zarząd reprezentuje Spółkę, na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.

Do reprezentacji Spółki przez Zarząd, mają zastosowanie przepisy o prokurze i pełnomocnictwie.

 

Rozdział 5. Finanse i rachunkowość Spółki.

 

Art. 22.

 

Podstawą gospodarki finansowej Spółki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Zarząd, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz  sprawozdanie Zarządu z działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z opinią Rady Nadzorczej i raportem biegłego rewidenta udostępnione są Akcjonariuszom najpóźniej na piętnaście (15) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Art. 23.

 

Środki finansowe Spółki składają się z:

 

kapitału zakładowego,

kapitału zapasowego,

kapitału rezerwowego.

 

Art. 24.

 

Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez Akcjonariuszy.

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku rocznego Spółki do wysokości 1 kapitału zakładowego i jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

Kapitał rezerwowy tworzy się z czystego zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych wydatków.

Uzyskany zysk przeznacza się na cele statutowe.

 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

 

Art. 25.

 

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

 

 

 

 

Koszalin, dnia 26 lipca 2017 r.

Wytworzył:
Sebastian Pieczyński
Udostępnił:
Sulima Artur
(2006-01-16 13:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Osipowicz Magdalena
(2018-03-15 10:32:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 56828