☰ Menu
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Grafika zawierająca herb Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Praca

 

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy
  i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 • ukończeniu studiów wyższych;
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);
 • kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

 

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie (sekretariacie) Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin na piśmie
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu KARR S.A.” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

 

Zgłoszenia niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym odbędzie się w dniu 05 marca 2018 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

 

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 19 – 22 marca 2018 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • znajomość procedur UE dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

 

Informacje o Spółce można uzyskać w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.karrsa.pl

Po zakończeniu postępowania, kandydaci w ciągu 3-miesięcy będą mogli odebrać dokumenty złożone w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w BIP-ie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

 

Opublikowano 12.02.2018 r.

Wytworzył:
Administrator
(2018-02-12)
Udostępnił:
Artur Sulima
(2008-02-12 08:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Gregorek
(2018-02-13 10:50:39)
 
liczba odwiedzin: 148414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X