Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Herb Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Środa 17.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Praca

Ogłoszenie w sprawie konkursu

na stanowisko

 

Prezesa Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

1. Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

 

2. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria

- wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,

2)  minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
4) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5) niepodleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych, 
6) dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) znajomość zasad działania spółek prawa handlowego i branży w której funkcjonuje spółka.


wymagania dodatkowe:

1) umiejętność planowania strategicznego,

2) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka, i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach

3) umiejętność podejmowania decyzji,
4) umiejętność zarządzania personelem,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) odporność na stres,

7) zdolności analityczne,

8) znajomość procedur UE dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,

9) znajomość obsługi komputera,

10) znajomość języków obcych

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) curriculum vitae i list motywacyjny,
2) kopia dowodu osobistego,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane stopnie naukowe oraz dokumentujące staż pracy

4) aktualny adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) zaświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie i braku toczących się postępowań karnych,

7) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883),
9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

10) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego


5. Zgłoszenie kandydatów powinny być doręczone do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin  do sekretariatu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KARR S.A”  w terminie do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz.14.00. Liczy się data wpływu  zgłoszenia do spółki !


6.Informacje dodatkowe
1) oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

2) o zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

3) dane o spółce można uzyskać w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.karrsa.pl

4) Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone w dniu 21 kwietnia 2015 r. od. godz. 15.00

5) Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 23 kwietnia 2015 r. od godz. 11.00.
6) Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.
7) Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
/public/get_file.php?id=246854

Regulamin postępowania konkursowego
/public/get_file.php?id=246855

Zawiadomienie o wyborze:

Uchwałą Rady Nadzorczej Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A nr 11/2015 z dnia 29.04.2015 r. na Prezesa Zarządu KARR S.A powołano panią Natalię Wegner.

 


Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Nadzorczej KARR S.A.

Nr 22/2014 z dnia 01.09.2014 r.

Ogłoszenie w sprawie konkursu

na stanowisko

 

Prezesa Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

1. Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

 

2. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria

 

- wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansami, prawem gospodarczym, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim, bądź wykazać doświadczeniem branżowym związanym z dzielnością spółki w tym minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
4) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5) niepodleganie w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych, 
6) dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) znajomość zasady działania spółek prawa handlowego i branży w której funkcjonuje spółka


- wymagania dodatkowe:

1) umiejętność planowania strategicznego,

2) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka, i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach

3) umiejętność podejmowania decyzji,
4) umiejętność zarządzania personelem,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) odporność na stres,

7) zdolności analityczne,

8) znajomość procedur UE dla pozyskiwania środków zewnętrznych,

9) znajomość obsługi komputera,

10) dobra znajomość języka angielskiego.


4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) curriculum vitae i list motywacyjny,
2) kopia dowodu osobistego,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane stopnie naukowe oraz kopie świadectw pracy dokumentujących staż

4) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) zaświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie i braku toczących się postępowań karnych,

7) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883),
9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

10) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego


5. Zgłoszenie kandydatów powinny być doręczone do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin  do sekretariatu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KARR S.A”  w terminie do dnia 19 września 2014 r. do godz.15.00. Liczy się data wpływu do spółki !


6.Informacje dodatkowe
1) oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

2) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

3) dane o spółce można uzyskać w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.karrsa.pl

4) Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 30 września 2014 r.
5) O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
6) Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

Ostatecznym terminem wpływu ofert jest 19 września do godz. 15:00.

Zawiadomienie o wyborze:

Uchwałą Rady Nadzorczej Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A nr 24/2014 z dnia 25 września 2014 na Prezesa Zarządu KARR S.A powołano pana Mirosława Pawlaka.

 


Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Nadzorczej KARR S.A.

Nr 5/2013 z dnia 12.04.2013r.

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu

na stanowisko

 

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

1. Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

 

2. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria

 

- wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
4) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
5) niepodleganie w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych, 
6) dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) znajomość zasady działania spółek prawa handlowego i branży w której funkcjonuje spółka

- wymagania dodatkowe:
1) umiejętność planowania strategicznego,
2) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka, i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach
3) umiejętność podejmowania decyzji,
4) umiejętność zarządzania personelem,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) odporność na stres,
7) zdolności analityczne,
8) znajomość procedur UE dla pozyskiwania środków zewnętrznych,
9) znajomość obsługi komputera,
10) dobra znajomość języka angielskiego.
 
4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) curriculum vitae i list motywacyjny,
2) kopia dowodu osobistego,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane stopnie naukowe oraz kopie świadectw pracy dokumentujących staż,
4) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) zaświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie i braku toczących się postępowań karnych,
7) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883),
9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,
10) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego


5. Zgłoszenie kandydatów powinny być doręczone do sekretariatu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KARR S.A”  w terminie do dnia 16 maja 2013 r. do godz.15.00. Liczy się data wpływu do spółki !


6.Informacje dodatkowe
1) oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
2) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
3) dane o spółce można uzyskać w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.karrsa.pl
4) Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 31 maja 2013r.
5) O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
6) Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.
 

 

 


Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że uchwałą nr 7/2013 z 22 maja 2013r. Pan Ryszard Zdrojewski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Jednocześnie uchwałą nr 8/2013 z 22 maja 2013r. Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i  z pośród 8 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Pana Rafała Kietrys.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej KARR S.A.
Marcin Badowski

 

 

Wytworzył:
Administrator
(2013-04-17)
Udostępnił:
Artur Sulima
(2008-02-12 08:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Jankowska
(2015-04-30 20:49:36)
 
 
ilość odwiedzin: 106866

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X