Praca

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

 

Działając na podstawie art. 18 pkt. 9 Statutu KARR SA , art. 18 ust.1  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  2016, poz. 2259) oraz w oparciu o „Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego” (załącznik do uchwały Nr 1390/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2017), Rada Nadzorcza Spółki

 

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

 

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U 2016. poz. 2259).

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata;
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 • ukończeniu studiów wyższych;
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259);
 • kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych
  zgromadzonych w procesie rekrutacji ( w tym na umieszczenie na stronie internetowej Spółki  danych osobowych na liście kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24),
 • zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki;

 

 1. kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza . Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 01 marca 2021 r.”.

 

Zgłoszenia należy składać w terminie od 08 lutego 2021 roku do dnia 01 marca 2021 roku w siedzibie Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w sekretariacie Spółki w godzinach: 8-00 – 15-00 lub przesłać na ww. adres przesyłką rejestrowaną lub kurierem. W każdym przypadku datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

 

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym odbędzie się w dniu 02 marca 2021 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postepowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

 

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 08 – 12 marca 2021 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych; finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu i promocji, sprzedaży, public relations;
 • wiedzę z zakresu planowania zadań i zasobów;
 • wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

Informacje o Spółce będą udostępnione w jej sekretariacie o godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach od 02 marca 2021 roku do 08 marca 2021 roku. Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu następujące informacje:

 1. Statut Spółki;
 2. Schemat organizacyjny Spółki;
 3. Aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów, zakwalifikowanych do rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki

Po zakończeniu postępowania, kandydaci mają możliwość odbioru złożonych dokumentów w ciągu trzech miesięcy od poinformowania o wynikach na stronie internetowej Spółki. Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy
  i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 • ukończeniu studiów wyższych;
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);
 • kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

 

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie (sekretariacie) Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin na piśmie
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu KARR S.A.” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

 

Zgłoszenia niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym odbędzie się w dniu 05 marca 2018 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

 

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 19 – 22 marca 2018 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • znajomość procedur UE dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

 

Informacje o Spółce można uzyskać w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.karrsa.pl

Po zakończeniu postępowania, kandydaci w ciągu 3-miesięcy będą mogli odebrać dokumenty złożone w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w BIP-ie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

 

Opublikowano 12.02.2018 r.

Wytworzył:
Administrator
(2018-02-12)
Udostępnił:
Sulima Artur
(2008-02-12 08:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Osipowicz Magdalena
(2021-02-04 10:32:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki