Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM  WALNYM  ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  KARR S.A.

 

Na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KARR S.A. w Koszalinie,
które odbędzie się w siedzibie Spółki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KARR SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki KARR SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KARR SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Prezes Zarządu

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Natalia Wegner

 

 

Wytworzył:
Sebastian Pieczyński
Udostępnił:
Sulima Artur
(2008-06-16 11:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Osipowicz Magdalena
(2021-05-13 09:40:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki