Zgłoszenia Ofertowe

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

 

ogłoszenie w sprawie składania ofert:
załącznik nr 1
 


 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

 

Rada Nadzorcza

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
 2. obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii
  i raportu z badania za każdy rok obrotowy. O terminach tych posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.   W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 1. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż w dniu 23 marca 2018 roku., zaś za rok 2018 nie później niż w dniu   22 marca 2019 roku.
 2. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216  Koszalin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018". Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00.

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
 3. udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
 4. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa                     w Walnych   Zgromadzeniach   oraz   posiedzeniach   Rady   Nadzorczej   na   warunkach określonych w ogłoszeniu,
 5. łączną cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badań tych sprawozdań,
 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
 7. wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego
 8. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego
 9. aktualny odpis z właściwego rejestru

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i pozycja na rynku audytorskim.

Otwarcie ofert ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki do dnia 29 września 2017 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 


OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

 

RADA NADZORCZA
KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie w tym przedmiocie opinii.

 

1. Badania sprawozdania finansowego Spółki dokonać może podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77, poz.649 z późn. zm.).

2. Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

3. Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przestawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki.

4. Biegły rewident zobowiązany będzie do:

 1. Przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
 2. Obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Obecności, w razie potrzeby, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

5. Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:

a) informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu  finansowym

c) udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego

d) oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniach Rady nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

e) oferowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania,

f) wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego.

 

6. Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016”. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 23.09.2016 do godz. 15.00.  

7. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w dniu 24.03.2017  r.

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 


 

 

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2015

 

ogłoszenie w sprawie składania ofert:
/public/get_file.php?id=251164
 


 

Ogłoszenie w sprawie składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

 

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
/public/get_file.php?id=242424

 


Ogłoszenie w sprawie składania ofert 

na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012

 

 

 

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

1.    Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii, powinno zostać przeprowadzone do dnia 22 lutego 2013 r.


2.    Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania uwzględniającą wszystkie koszty;
- informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
- potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości,
- wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia,
- kserokopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,
- informację o firmie doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta - listę referencyjna podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat z uwzględnieniem sektora spółek akcyjnych,
- harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania, (termin przeprowadzenia badania wstępnego).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 31 października 2012r. 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania za 2012r.” – nie otwierać”  do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, do sekretariatu spółki do godz. 15:00 .

 

Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 


 

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Prze­pro­wa­dze­nie VI modu­łów kur­sów zawo­do­wych uczest­ni­ków projektu

 

„POSZU­KI­WANY POSZUKIWANA”

reali­zo­wa­nego w ramach:

Prio­ry­tetu VI
Dzia­ła­nia 6.1 Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki,
Pod­dzia­ła­nie 6.1.1 Wspar­cie osób pozo­sta­ją­cych bez zatrud­nie­nia na regio­nal­nym rynku pracy.

Opis Pro­jektu

 • Obszar reali­za­cji szkoleń:
  • Powiat bia­ło­gardzki
  • Powiat draw­ski
  • Powiat kosza­liń­ski
  • Powiat szcze­ci­necki
  • Powiat świdwiń­ski
 • Zakres kur­sów:
  •  przed­sta­wi­ciel han­dlowy (150h)
  •  sprze­dawca z obsługą kas fiskal­nych (150h)
  •  pro­fe­sjo­nalny tele­mar­ke­ter (150h)
  •  pro­fe­sjo­nalna sprze­daż inter­ne­towa (150h)
  •  maga­zy­nier sprze­dawca (150h)
  •  prawo jazdy (60h)

 Formularze zgłoszeń dla oferentów i uczestników zamieszczone są na naszej stronie internetowej: http://karrsa.pl

Wytworzył:
Paulina Gregorek
Udostępnił:
Pieczyński Sebastian
(2010-07-09 15:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Osipowicz Magdalena
(2019-08-20 09:57:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki